Avgifter

Elevavgifter 2020-21                                    Om ni önskar priserna för 2019-20, klicka här

 • Korttidselever, dvs kortare tid än en termin, är aldrig statsbidragsberättigade eftersom det krävs utlandsvistelse på minst 6 månader för att kunna ansöka om statsbidrag (Skolverket).


 • Nytt för i år är att en månadsavgift är 4 skolveckor så om det infaller ett lov mitt i er 4-veckorsperiod så fortsätter er period på ”andra sidan lovet”. Anledningen är att skapa en större rättvisa då vissa månader haft färre skoldagar än andra. Man kan dock inte lägga in ett "eget lov" och få avdrag för det. Om man stannar 8 veckor så beräknas summan utifrån det mest förmånliga, dvs 2x4veckor = 1100€ och motsvarande förstås om man stannar 12 veckor.


 • Nytt för i år är även veckomöjlighet vilket gör att ni kan stanna 1 månad och 1 vecka och betala för just den tiden. OBS en vecka börjar alltid på en måndag och slutar på en fredag, så om ert barn börjar en onsdag så får man ändå betala för hela den veckan, motsvarande om densamme väljer att ex slutar på en onsdag. Veckor som har 1 ledig dag räknas som full vecka och veckor där ni väljer att lämna eller börja mitt i räknas också som full vecka.


 • Innan ert barn börjar skolan så sker ett inskrivningssamtal. Ex. Om ni landar på helgen för planerad skolstart på måndagen så beräkna då alltid att denna första dag på skolan enbart är avsatt för ett inskrivningssamtal, som normalt sker på eftermiddagen. Skolgången börjar sen dagen därpå kl 8.30. Om ni däremot landar så att samtalet kan ske veckan innan ex fre em så välkomnas ni förstås då och ert barn börjar sen sin skolgång mån kl 8.30. Läs mer om inskrivningssamtal på vår hemsida.


 • Om ni är skrivna i Finland och är inskrivna på vår skola 15/10 eller 15/2 och stannar minst 4 veckor så halveras priset tack vare att ni då är berättigade finskt statsbidrag, något som vi ansöker åt er. För finska elever som stannar lång tid så gäller nedanstående belopp under "Statsbidragsberättigade elever"


 • Förskolebarn är aldrig statsbidragsberättigade och för vår del ej heller högstadieelever (Skolverket).


 • ** Om ni kommer enbart vårtermin så kan ni inte bli berättigad statsbidrag eftersom man måste vara inskriven senast 15/10 aktuellt läsår.”Det finstilta


Minsta avgift

Minsta avgift är alltid depositionsavgiften plus inskrivningsavgift. 

 

Inskrivningsavgift

Inskrivningsavgiften är en administrativ avgift på 150€ och information om denna inbetalning får ni via mail då vi en plats att erbjuda. Barn som gått under något av de senaste två läsåren hos oss slipper denna avgift, men om det däremot är längre tid som passerat så måste man skriva in sig på nytt. Man kan alltså ta max ett ”sabbatsår”. inskrivningsavgiften gäller alltså alla nya barn, även de som får skolpeng från sin hemkommun (kontakta er kommuns utbildningsförvaltning för förfrågan om detta).  

 

Depositionsavgift

När ni erhåller en plats på skolan så ombes ni via mail att betala in en depositionsavgift. Denna avgift garanterar er skolplatsen för den period ni önskat och blivit beviljad och är alltså en säkerhet för såväl er och för skolan. Depositionsavgiften räknas sedan av från den skolavgift som gäller just för er. Depositionsavgiften är 550€.


Statsbidrag

Läs mer på vår hemsida om ni är berättigad statsbidrag. Kort kan nämnas att man måste vara inskriven senast 15e oktober aktuellt läsår och stanna minst ett halvår, men även ha ett skäl att ansöka om bidrag.

 

Sofia Distans

Ni ansöker om plats hos oss för åk 7-9 måste också ansöka till Sofia Distans och således även betala till Sofia Distans. Avgiften till oss ser ni oss ser ni ovan och avgiften till Sofia Distans varierar stort beronde på om ni blir berättigadstatsbidrag eller ej. Med andra ord så betalar man till två skolor, oss och Sofia Distans. Om ni blir berättidag statsbidrag, via dem, så blir totalkostnaden ungefär densamma som en mellanstadieelev hos oss som inte är statsbidragsberättigad, se ovan. Om ni inte blir berättigad statsbidrag blir avgiften till Sofia Distans betydligt högre. Kontakta antingen Sofia Distans för att få veta mer om deras avgifter eller hör av er till rektor på vår skola för en uppdatering kring detta.


Skolpeng

Vissa kommuner skickar vidare skolpengen till vår skola. Detta innebär att ni slipper elevavgifterna och det enda ni behöver betala är inskrivningsavgift på 150€ och eventuellt en depositionsavgift, som återbetalas då vi fått bekräftat skolpengen. 

 

Storfamiljsrabatt

För de större familjerna ger vi flerbarnsrabatt på skolavgiften med 10% från och med det tredje barnet som betalar skolavgift. Rabatten beräknas utifrån ett genomsnitt av alla barnen. Ex: 2 barn är statsbidragsberättigade och ett är det inte. Total årsavgift (2020-21) är: 4600 +2700+2700 = 10 000 €. Rabatten blir (10% av 10 000) / 3 = 333€

 

Barn som vill provgå en vecka 

För barn som vill prova vår skola i exempelvis en vecka erläggs alltid den minsta avgiften (1 månadsavgift) samt inskrivningsavgift. Om man väljer att återkomma under samma läsår alternativt inom 6 månader så har man de överskjutande betalda veckorna till godo, i detta exempel månadens återstående 3 veckor, samt inskrivningsavgiften betald.

 

Besök en dag

Om ett barn/elev vill provgå på vår skola under en dag tar vi ut en avgift motsvarande månadsavgiften, dvs 30€/dag/barn. I denna avgift ingår allt såsom lunch, material mm. Om det är möjligt kan detta besök förlängas till två dagar, under förutsättning att lärare tillsammans med rektor bedömer att det går bra. Normalt är dock att besöket är en dag och beviljas oftast, dock inte alltid beroende på belastning.

 

Betalning för er som stannar minst 1 termin

Man kan välja om man vill betala per termin, läsår eller delbetalning av detta.

Hela termins- och läsårsavgift betalas i god tid innan skolstart, enligt den faktura ni erhåller per mail. 

 

Ni som vill delbetala kan inkomma med önskemål om det. För varje delbetalning tillkommer 10€ administrativt tillägg, ex om ni vill göra månadsinbetalningar under 10 mån så blir det totala tilläget 100€. 

 

Betalning för er som stannar 1 termin eller kortare

Hela summan betalas på samma gång innan aktuell skolstart. Faktura skickas ut i god tid med all information.

 

Påminnelseavgift

Vid andra påminnelsen tillkommer förseningsavgift med 10%.

 

Uppsägning av plats, återbetalning

Om ni av någon anledning behöver lämna skolan i förtid så har ni möjlighet att få del av inbetald avgift tillbaka. All uppsägning måste ske skriftligen till rektor på skolan, via mail.

 • Ni som valt att betala in läsårsavgift
  Bestämmer ni er för att lämna och meddelar detta före 15/10 har ni möjlighet att få tillbaka hela avgiften för vårterminen.
 • Ni som valt att betala in terminsavgift eller kort tid (korttidselever)
  Bestämmer ni er för att lämna i förtid eller inte komma och meddelar detta 3 månader innan skolstart har ni möjlighet att få hela terminsavgiften tillbaka, dock inte deposition- eller inskrivningsavgift.
 • Ni som valt delbetalning, ex månadsinbetalning förlorar inbetalade avgifter samt deposition och eventuell inskrivningsavgift.

 

För kommuner, angående skolpeng

Ovanstående priser gäller för familjer som betalar privat. För elever som får med sig skolpeng och som får hela sin skolgång betald med hjälp av skolpeng från sin hemkommun gäller andra priser. Kontakta oss på info@teneriffaskolan.se för mer information och aktuella belopp om detta är aktuellt för er.


Minsta avgift

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se