Mål

Vår vision för våra barn – vårt hopp


Trygghet

Vår undervisning har trygghet som grund. En trygg skola skapar förutsättningar för fokus och därmed möjligheter för effektivt lärande.


Roligt

Att inhämta kunskaper ska vara roligt. En varierad och inspirerande skolgång bäddar för hög måluppfyllelse och minnesvärd tid hos oss.


Kunskap

Alla underbart roliga dagar i trygg och inspirerande miljö har ju som mål att bidra med kunskaper i olika

former. Vi vill att alla elever lämnar vår skola fyllda med nya kunskaper, färdigheter och förmågor.


Upptäcka

Alla barn har en inneboende upptäckarlust. Vår uppgift är att förvalta den, bevara den och använda den till bästa tänkbara kunskapsutveckling.Hur ska vi uppnå och hålla fast vid denna vision?


Trygghet

Trygghet är grunden för en väl fungerande skola. Att lämna Sverige och börja på en ny skola är för många barn en nervös manöver och därför är det viktigt att vi på vår skola välkomnar alla nya på bästa tänkbara sätt, oavsett om man stannar hela läsåret eller bara några veckor. Ett sätt är att vi för varje ny elev utser en fadder. En fadder är en elev som gått på skolan ett tag och vars uppgift är att se till att den nyanlända eleven lär sig skolans rutiner och känner sig extra välkomnad av alla på skolan. Flera gånger i veckan har vi gemensamma morgonsamlingar där värdegrundsarbete skapar trygghet och vi-känsla. I dessa samlingar välkomnar vi ibland nya elever och ibland tar några av våra vänner farväl och lämnar oss. De små klasserna och således den höga lärartätheten utgör många möjligheter till både individ- och gruppsamtal, elevråd och gruppstärkande övningar, något som vi kontinuerligt jobbar med.


Roligt

Skolans personal ska tillsammans med elever ständigt utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Genom att ständigt utvärdera kan skolans pedagoger utveckla verksamheten för att möta barnens önskemål på bästa sätt och genom detta lägga in olika relevanta utflykter som berikar undervisningen men även stärker gruppkänslan.

Att stå inför publik kan vara läskigt, men samtidigt både roligt och framför allt mycket lärorikt. Under läsåret ges barnen chansen att göra detta vid olika sammanhang i gruppstorlekar de känner sig trygga i för att sen utveckla detta i allt större sammanhang. Vid lucia gör vi tillsammans framträdanden inför publik i andra lokaler, exempelvis Svenska kyrkan och Vintersol.


Kunskap

Vi vill och kan ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar i att bli vägledda mot alla de mål som vi och Skolverket sätter upp. Med professionell personal, små grupper och inspirerande innehåll och miljö så vet vi att detta är möjligt. Elevernas kunskap dokumenteras och följs upp kontinuerligt och i årskurs 3, 6 och 9 gör eleverna även de nationella proven, något som ytterligare säkerhetsställer kvalitén.


Upptäcka

Alla barn har en inneboende upptäckarlust, något vi pedagoger har i uppgift att förvalta. Genom tematiskt arbetssätt i form av Storyline inspirerar vi barnen till nya äventyr där inhämtande av ny kunskap alltid finns i fokus. Detta arbetssätt inbjuder också alltid till att titta utanför skolans lokaler och låta Teneriffa bli en del av ”klassrummet” genom relevanta och inspirerande studiebesök.

Med språket sker andra upptäckter och vi vill därför erbjuda våra elever en rik språkundervisning, dels genom att ständigt ha professionella och legitimerade pedagoger, ett uppdaterat bibliotek, utökad tid för spanskundervisning och medvetet arbete med läsundervisningen.

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se