Särsk. stöd

Barn med behov av särskilt stöd


Svenska Skolan Teneriffa är en privat förskola och skola. Skolan drivs med skolavgifter samt med bidrag från Skolverket. Skolan arbetar efter den svenska läroplanen och följer där det är tillämpbart den svenska grundskole- och gymnasieförordningen. Ej tillämpbart kan vara avsaknad av möjlighet till specialanpassning av lokaler för barn med särskilda behov. Skolan har även genom sin litenhet begränsade resurser att ge extra stöd för barn med särskilda behov.


Vid antagning till skolan gäller

•Utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före ansökan måste bifogas ansökan.

•Har elev erhållit särskilt stöd eller extra anpassningar på tidigare skola skall detta anges i ansökan och ett utlåtande bifogas från undervisande lärare. Detta gäller även om stödet nu är avslutat.

•Antagningen av elev med redovisat behov av särskilt stöd skall prövas av skolans rektor i samarbete med, om möjligt, specialpedagog och skolsköterska. Denna prövning syftar till att utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven en fullvärdig utbildning.

•Skolan kan tyvärr inte ta emot elever vilka är beroende av särskola eller specialskola.

•För antagna elever som uppvisar särskilda behov skall en pedagogisk utredning göras med hjälp av skolans resurser. Behövs en uppföljande psykologutredning arrangeras och betalas denna av målsman.


Efter antagning till vår skola

•Skulle behov uppstå efter att en elev antagits till vår skola kan det även i efterhand bli aktuellt med särskilt stöd om utredning påvisar detta.


Med den pedagogiska utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med målsman ett åtgärdsprogram. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan inkludera, om möjligt, speciella hjälpmedel, specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog och personlig assistent. Insatser av speciella hjälpmedel och personal som ej redan finns på skolan finansieras av målsman. Skolan skall ta hänsyn till antagna elevers behov av särskilt stöd och finns behov av speciallärare/specialpedagog skall om möjligt sådan engageras.


Skolan vill att alla barn skall ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan VILL hjälpa alla elever med särskilda behov MEN det finns gränser där skolan måste säga nej med tanke på omfattningen av elevens behov i relation till skolans resurser.


Relevanta lagparagrafer

Skollagen 2010:800, 3 kap § 7-12

Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar §17


_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se