Avgifter

Elevavgifter

 

Minsta avgift

Minsta avgift är alltid en månadsavgift plus inskrivningsavgift, undantag gäller om man bara går december månad som innehåller många lovdagar och därför erhåller 20% rabatt.

 

Inskrivningsavgift

Inskrivningsavgiften är 150€ och så fort den är betald är man garanterad en plats. Information om denna inbetalning får ni via mail efter vi fått er ansökan. Barn som gått under något av de senaste två läsåren hos oss slipper denna avgift, men om det däremot är längre tid som passerat så måste man skriva in sig på nytt. Man kan alltså ta max ett ”sabbatsår”. Denna inskrivningsavgift gäller alltså alla nya barn, även de som får skolpeng från sin hemkommun (kontakta er kommuns utbildningsförvaltning för förfrågan om detta). För de som är återkommande och redan tidigare har betalt denna avgift betalas istället en depositionsavgift på 150€ på motsvarande sätt som garanterar åt båda håll platsen, se nedan.

 

Skolpeng

Vissa kommuner skickar vidare skolpengen till vår skola. Detta innebär att ni slipper elevavgifterna och det enda ni behöver betala är inskrivningsavgift på 150€.

 

Depositionsavgift

För att reservera sin plats betalar man inledningsvis antingen ovanstående "inskrivningsavgift". För de som varit på skolan senaste tiden och redan betalat in inskrivningsavgift, reserveras platsen med en depositionsavgift på motsvarande summa, 150€. Denna summa dras sen av på skolavgiften som faktureras i samband med skolstarten.

 

Storfamiljsrabatt

För de större familjerna ger vi flerbarnsrabatt på skolavgiften med 10% från och med det tredje barnet som betalar skolavgift. Rabatten dras på äldsta barnet/barnen.

 

Om man börjar eller slutar mitt i en månad

•Om elev påbörjar sin skolgång i månadens första hälft = full månadsavgift

•Om elev påbörjar sin skolgång i månadens andra hälft = halv månadsavgift

Motsvarande gäller då man slutar.

 

Undantag för elever som stannar max 3 månader kan ske:

Om det skulle visa sig att man exempelvis ankommer till oss den 13:e i en månad och åker den 5:e i månaden efter så kommer detta enligt tariffen ovan medföra 1 ½ månadsavgift för en tid som är kortare än en månad. Om man stannar kortare tid än en månad men den ligger fördelad lite olyckligt så kommer vi ta detta i beaktning och överväga reducering till en månadsavgift. OBS Detta gäller bara för elever som kommer en, två eller max tre månader. Elever som kommer längre tid än tre månader görs inga undantag för.

 

Barn som vill provgå en vecka

För barn som vill prova vår skola i exempelvis en vecka erläggs alltid den minsta avgiften (1 månadsavgift) samt inskrivningsavgift. Om man väljer att återkomma under samma läsår alternativt inom 6 månader så har man de överskjutande betalda veckorna till godo, i detta exempel månadens återstående 3 veckor, samt inskrivningsavgiften betald.

 

Besök en dag

Om ett barn/elev vill provgå på vår skola under en dag tar vi ut en avgift motsvarande månadsavgiften, dvs 20€/dag/barn. I denna avgift ingår allt såsom lunch, material mm. Om det är möjligt kan detta besök förlängas till två dagar, under förutsättning att lärare tillsammans med rektor bedömer att det går bra. Normalt är dock att besöket är en dag.

 

Uppsägning av plats, återbetalning

Om ni av någon anledning behöver lämna skolan i förtid så har ni möjlighet att få del av inbetald avgift tillbaka. All uppsägning måste ske skriftligen till rektor på skolan, via mail.

  • Ni som valt att betala in läsårsavgift och bestämmer sig för att lämna före 1/11 har möjlighet att få tillbaka hela avgiften för vårterminen.
  • Ni som valt att betala in terminsavgift har möjlighet att få halva terminsavgiften tillbaka om avhoppet meddelas 1 månad innan skolstart.
  • Ni som valt att betala månadsvis förlorar inbetalad månadsavgift samt den extra månadsavgift som betalades in före skolstart.
  • Den deposition- eller inskrivningsavgift som inbetalades i samband med er anmälan (150€) är aldrig återbetalningsbar.

 

Betalning för er som stannar 3 mån eller längre

Man kan välja om man vill betala per månad, termin eller läsår.

  • För termins- och läsårsavgift betalas avgiften senast 1 månad innan skolstart.
  • Ni som väljer att betala månadsvis ombes att betala in dubbel månadsavgift vid första månadsinbetalningen. Denna extra månadsinbetalning gäller som betalning för sista månaden i er period innevarande läsår. Löpande månadsavgifter betalas senast den 25:e månaden före aktuell skolgångsmånad. Augusti och juni räknas som en halv månad, övriga månader är hela månader, dvs även om de innehåller skollovsdagar.

 

Betalning för er som stannar 3 månader eller kortare

Hela summan betalas på samma gång senast två månader innan aktuell skolstart. Faktura skickas ut i god tid med all information.

 

Påminnelseavgift

Vid andra påminnelsen tillkommer förseningsavgift med 10%.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Webmaster: Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se