Avgifter

Elevavgifter 2019-20

(om ni är intresserade av elevavgifterna för nuvarande läsår 2018-19, se längre ner)

 • Korttidselever, dvs kortare tid än en termin, är aldrig statsbidragsberättigade eftersom det krävs utlandsvistelse på minst 6 månader för att kunna ansöka om statsbidrag (Skolverket).


 • Nytt för i år är att en månadsavgift är 4 skolveckor så om det infaller ett lov mitt i er 4-veckorsperiod så fortsätter er period på ”andra sidan lovet”. Anledningen är att skapa en större rättvisa då vissa månader haft färre skoldagar än andra. Om man stannar 8 veckor så beräknas summan utifrån det mest förmånliga, dvs 2x4veckor = 1000€ och motsvarande förstås om man stannar 12 veckor.


 • Nytt för i år är även veckomöjlighet vilket gör att ni kan stanna 1 månad och 1 vecka och betala för just den tiden. OBS en vecka börjar alltid på en måndag och slutar på en fredag, så om ert barn börjar en onsdag så får man ändå betala för hela den veckan, motsvarande om densamme väljer att ex slutar på en onsdag. Undantag råder vecka 51, 2019 och vecka 2, 2020 där det är "vårt fel" att veckan är extra kort och dessa två veckor kostar 3/5 dvs 90€. Veckor som har 1 ledig dag räknas som full vecka och veckor där ni väljer att lämna eller böjra mitt i räknas också som full vecka.


 • Innan ert barn börjar skolan så sker ett inskrivningssamtal. Ex. Om ni landar på helgen för planerad skolstart på måndagen så beräkna då alltid att denna första dag på skolan enbart är avsatt för ett inskrivningssamtal, som normalt sker på eftermiddagen. Skolgången börjar sen dagen därpå kl 8.30. Om ni däremot landar så att samtalet kan ske veckan innan ex fre em så välkomnas ni förstås då och ert barn börjar sen sin skolgång mån kl 8.30. Läs mer om inskrivningssamtal på vår hemsida.


 • Om ni är skrivna i Finland och är inskrivna på vår skola 15/10 eller 15/2 och stannar minst 4 veckor så halveras priset tack vare att ni då är berättigade finskt statsbidrag, något som vi ansöker åt er.


 • Förskolebarn är aldrig statsbidragsberättigade och för vår del ej heller högstadieelever (Skolverket).


 • Termins- och årsavgifter är möjliga att delbetala med ett admintillägg av 20€ per faktura, gäller dock ej sista månaden/månaderna som betalas in i samband med er första faktura, läs mer om detta nedan i avsnittet ”Betalning för er som stannar 4 mån eller längre”.


 • ** Om ni kommer enbart vårtermin så kan ni inte bli berättigad statsbidrag eftersom man måste vara inskriven senast 15/10 aktuellt läsår.”Det finstilta


Minsta avgift

Minsta avgift är alltid depositionsavgiften plus inskrivningsavgift.


Inskrivningsavgift

Inskrivningsavgiften är en administrativ avgift på 150€ och information om denna inbetalning får ni via mail då vi en plats att erbjuda. Barn som gått under något av de senaste två läsåren hos oss slipper denna avgift, men om det däremot är längre tid som passerat så måste man skriva in sig på nytt. Man kan alltså ta max ett ”sabbatsår”. inskrivningsavgiften gäller alltså alla nya barn, även de som får skolpeng från sin hemkommun (kontakta er kommuns utbildningsförvaltning för förfrågan om detta). 


Depositionsavgift

När ni erhåller en plats på skolan så ombes ni via mail att betala in en depositionsavgift. Denna avgift garanterar er skolplatsen och är alltså en säkerhet för såväl er och för skolan. Depositionsavgiften räknas sedan av från den skolavgift som gäller just för er. Depositionsavgiften är 500€.


Statsbidrag

Läs mer på vår hemsida om ni är berättigad statsbidrag. Kort kan nämnas att man måste vara inskriven senast 15e oktober aktuellt läsår och stanna minst ett halvår.


Skolpeng

Vissa kommuner skickar vidare skolpengen till vår skola. Detta innebär att ni slipper elevavgifterna och det enda ni behöver betala är inskrivningsavgift på 150€ och eventuellt en depositionsavgift, som återbetalas då vi fått bekräftat skolpengen.


Storfamiljsrabatt

För de större familjerna ger vi flerbarnsrabatt på skolavgiften med 10% från och med det tredje barnet som betalar skolavgift. Rabatten beräknas utifrån ett genomsnitt av alla barnen. Ex: 2 barn är statsbidragsberättigade och ett är det inte. Total årsavgift (2019-20) är: 4250+2600+2600 = 9450€. Rabatten blir (10% av 9450) / 3 = 315€


Barn som vill provgå en vecka

För barn som vill prova vår skola i exempelvis en vecka erläggs alltid den minsta avgiften (1 månadsavgift) samt inskrivningsavgift. Om man väljer att återkomma under samma läsår alternativt inom 6 månader så har man de överskjutande betalda veckorna till godo, i detta exempel månadens återstående 3 veckor, samt inskrivningsavgiften betald.


Besök en dag

Om ett barn/elev vill provgå på vår skola under en dag tar vi ut en avgift motsvarande månadsavgiften, dvs 30€/dag/barn. I denna avgift ingår allt såsom lunch, material mm. Om det är möjligt kan detta besök förlängas till två dagar, under förutsättning att lärare tillsammans med rektor bedömer att det går bra. Normalt är dock att besöket är en dag och beviljas oftast, dock inte alltid beroende på belastning.


Betalning för er som stannar minst 1 termin

Man kan välja om man vill betala per termin, läsår eller delbetalning av detta.


Hela termins- och läsårsavgift betalas i god tid innan skolstart, se aktuell utskickad faktura, normalt ca 3 månader innan skolstart.Ni som vill delbetala kan inkomma med önskemål om det. För varje delbetalning tillkommer 10€ administrativt tillägg, ex om ni vill göra månadsinbetalningar under 10 mån så blir det totala tilläget 100€.

 

Betalning för er som stannar 1 termin eller kortare

Hela summan betalas på samma gång innan aktuell skolstart. Faktura skickas ut i god tid med all information.

 

Påminnelseavgift

Vid andra påminnelsen tillkommer förseningsavgift med 10%.


Uppsägning av plats, återbetalning

Om ni av någon anledning behöver lämna skolan i förtid så har ni möjlighet att få del av inbetald avgift tillbaka. All uppsägning måste ske skriftligen till rektor på skolan, via mail.

 • Ni som valt att betala in läsårsavgift

Bestämmer ni er för att lämna och meddelar detta före 15/10 har ni möjlighet att få tillbaka hela avgiften för vårterminen.

 • Ni som valt att betala in terminsavgift eller kort tid (korttidselever)

Bestämmer ni er för att lämna i förtid eller inte komma och meddelar detta 3 månader innan skolstart har ni möjlighet att få hela terminsavgiften tillbaka, dock inte deposition- eller inskrivningsavgift.

 • Ni som valt delbetalning, ex månadsinbetalning förlorar inbetalaed avgifter samt deposition och eventuell inskrivningsavgift.


För kommuner, angående skolpeng

Ovastående priser gäller för familjer som betalar privat. För elever som får med sig skolpeng och som får hela sin skolgång betald med hjälp av skolpeng från sin hemkommun gäller andra priser. Kontakta oss på info@teneriffaskolan.se för mer information och aktuella belopp om detta är aktuellt för er.

Minsta avgift

Minsta avgift är alltid en månadsavgift plus inskrivningsavgift, undantag gäller om man bara går december månad som innehåller många lovdagar och därför erhåller 20% rabatt.


Inskrivningsavgift

Inskrivningsavgiften är 150€ och så fort den är betald är man garanterad en plats. Information om denna inbetalning får ni via mail efter vi fått er ansökan. Barn som gått under något av de senaste två läsåren hos oss slipper denna avgift, men om det däremot är längre tid som passerat så måste man skriva in sig på nytt. Man kan alltså ta max ett ”sabbatsår”. Denna inskrivningsavgift gäller alltså alla nya barn, även de som får skolpeng från sin hemkommun (kontakta er kommuns utbildningsförvaltning för förfrågan om detta).  För de som är återkommande och redan tidigare har betalt denna avgift betalas istället en depositionsavgift på 150€ på motsvarande sätt som garanterar åt båda håll platsen, se nedan.


Skolpeng

Vissa kommuner skickar vidare skolpengen till vår skola. Detta innebär att ni slipper elevavgifterna och det enda ni behöver betala är inskrivningsavgift på 150€.


Depositionsavgift

För att reservera sin plats betalar man inledningsvis antingen ovanstående "inskrivningsavgift". För de som varit på skolan senaste tiden och redan betalat in inskrivningsavgift, reserveras platsen med en depositionsavgift på motsvarande summa, 150€. Denna summa dras sen av på skolavgiften som faktureras i samband med skolstarten. 


Storfamiljsrabatt

För de större familjerna ger vi flerbarnsrabatt på skolavgiften med 10% från och med det tredje barnet som betalar skolavgift. Rabatten dras på äldsta barnet/barnen.


Om man börjar eller slutar mitt i en månad

•Om elev påbörjar sin skolgång i månadens första hälft = full månadsavgift

•Om elev påbörjar sin skolgång i månadens andra hälft = halv månadsavgift

Motsvarande gäller då man slutar.


Undantag för elever som stannar max 3 månader kan ske:

Om det skulle visa sig att man exempelvis ankommer till oss den 13:e i en månad och åker den 5:e i månaden efter så kommer detta enligt tariffen ovan medföra 1 ½ månadsavgift för en tid som är kortare än en månad. Om man stannar kortare tid än en månad men den ligger fördelad lite olyckligt så kommer vi ta detta i beaktning och överväga reducering till en månadsavgift. OBS Detta gäller bara för elever som kommer en, två eller max tre månader. Elever som kommer längre tid än tre månader görs inga undantag för.


Barn som vill provgå en vecka

För barn som vill prova vår skola i exempelvis en vecka erläggs alltid den minsta avgiften (1 månadsavgift) samt inskrivningsavgift. Om man väljer att återkomma under samma läsår alternativt inom 6 månader så har man de överskjutande betalda veckorna till godo, i detta exempel månadens återstående 3 veckor, samt inskrivningsavgiften betald.


Besök en dag

Om ett barn/elev vill provgå på vår skola under en dag tar vi ut en avgift motsvarande månadsavgiften, dvs 20€/dag/barn. I denna avgift ingår allt såsom lunch, material mm. Om det är möjligt kan detta besök förlängas till två dagar, under förutsättning att lärare tillsammans med rektor bedömer att det går bra. Normalt är dock att besöket är en dag.


Uppsägning av plats, återbetalning

Om ni av någon anledning behöver lämna skolan i förtid så har ni möjlighet att få del av inbetald avgift tillbaka. All uppsägning måste ske skriftligen till rektor på skolan, via mail.

 • Ni som valt att betala in läsårsavgift och bestämmer sig för att lämna före 1/11 har möjlighet att få tillbaka hela avgiften för vårterminen.
 • Ni som valt att betala in terminsavgift har möjlighet att få halva terminsavgiften tillbaka om avhoppet meddelas 1 månad innan skolstart.
 • Ni som valt att betala månadsvis förlorar inbetalad månadsavgift samt den extra månadsavgift som betalades in före skolstart.
 • Den deposition- eller inskrivningsavgift som inbetalades i samband med er anmälan (150€) är aldrig återbetalningsbar.


Betalning för er som stannar 3 mån eller längre

Man kan välja om man vill betala per månad, termin eller läsår.

 • För termins- och läsårsavgift betalas avgiften senast 1 månad innan skolstart.
 • Ni som väljer att betala månadsvis ombes att betala in dubbel månadsavgift vid första månadsinbetalningen. Denna extra månadsinbetalning gäller som betalning för sista månaden i er period innevarande läsår. Löpande månadsavgifter betalas senast den 25:e månaden före aktuell skolgångsmånad.  Augusti och juni räknas som en halv månad, övriga månader är hela månader, dvs även om de innehåller skollovsdagar.


Betalning för er som stannar 3 månader eller kortare

Hela summan betalas på samma gång senast två månader innan aktuell skolstart. Faktura skickas ut i god tid med all information.


Påminnelseavgift

Vid andra påminnelsen tillkommer förseningsavgift med 10%.


För kommuner, angående skolpeng

Ovastående priser gäller för familjer som betalar privat. För elever som får med sig skolpeng och som får hela sin skolgång betald med hjälp av skolpeng från sin hemkommun gäller andra priser. Kontakta oss på info@teneriffaskolan.se för mer information och aktuella belopp om detta är aktuellt för er.

Minsta avgift

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se